NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Cà phê của Việt Nam vừa bước sang một kỷ nguyên mới với hai mục tiêu chính:

- Thứ nhất, là duy trì vị thế nhà sản xuất - xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới

- Thứ hai, là gia tăng gấp đôi giá trị cà phê trong sản xuất bằng cách tăng năng suất, chất lượng hạt cà phê.

Những nghiên cứu khoa học dựa vào Country Coffee Profile Vietnam – 2019 - một báo cáo về cà phê mang tính nền tảng được phối hợp thực hiện giữa ICO (International Coffee Organization) và VICOFA (Hiệp Hội Cà Phê – Ca Cao Việt Nam). Country Coffee Profile Vietnam 2019 đáp ứng Thỏa thuận Cà phê Quốc tế 2007 giữa các nước tham gia và ICO. Cụ thể, vấn đề ở đây là thu thập và xuất bản các thông tin kinh tế, thống kê và nghiên cứu, kỹ thuật và khoa học, và các vấn đề khác liên quan đến cà phê.